1. Home
  2. /
  3. Locations

Choose from 4 premium office locations across the UK

Map View

Beijing


Shanghai


Chengdu


Guangzhou


Hangzhou

JIAHUA International Business Center,Hangzhou
Level 3, JIAHUA International Business Center
15 Hang Da Road

Hangzhou 310007
Jiahua-International-Business-Hangzhou-thumbnai
View Location +86 571 2689 2600

Hong Kong

Choose from 160+ locations across the globe